Görenler Etiket - Promotion Products - Labels - Printery - Narrow Fabrics promotional towels, promotional bathrobes, beachtowels, luggage belts, key holders, fan scarves, sports scarves, pennants, pillows, cushions, head wear, mobile holders, fashion belts, shopping bags, cases, gift bands, badges, textile calenders, textile bookmarks, aprons, shoe lacess, bottle holders, microfiber clothes, head bands, sweatbands, greeting cards, zipper pulls | About us
15183
page-template-default,page,page-id-15183,mltlngg-en_US,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Görenler Giyim Tekstil Deri Mefruşat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Züccaciye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

1.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Şirket, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza web sitemizden ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Vig Metal Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

 

Şirket, doğrudan nihai tüketiciye satış yapmamakta ve bu kapsamda kurumsal web sitesi üzerinden ya da aşağıda detaylıca açıklanan diğer yollar ile erişim sağlamış olduğu iletişim adreslerinizi kullanılarak elektronik ticari ileti gönderimi, mailing ya da benzeri yollar ile marketing faaliyetleri gerçekleştirmemektedir. Şirket’in kurumsal web sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretler esnasında yalnızca zorunlu çerezler kullanılmakta olup takip ve pazarlama amaçlı çerezler kullanılmamaktadır.    

 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK uyarınca i) veri sorumlusunun meşru menfaati, ii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında işlemekteyiz:

 

·     www.gorenler.com adresli internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), ve Şirket ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

·     Şirket’e ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

·     E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirket faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,

·     Şirket’e ait veya Şirket bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

·     Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

·     Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

 

2.     Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, Görenler Giyim Tekstil Deri Mefruşat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Züccaciye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 

3.     Veri Sorumlusu Sıfatıyla Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:

 

(a)     KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

 

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde KVKK Madde 5/2’de düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda işlenir: 

 

Ø     İlgili mevzuat kapsamında kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Ø     Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi,

Ø     Ticari ilişkimizin ve aramızdaki sözleşmesinin kurulması ve ifası,

Ø     Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi, vergi ve ticaret kanunu kapsamında mali kayıtların tutulması;

Ø     Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerin yürütülmesi (ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için gerekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı için iletişimde bulunulması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi),

Ø     Soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi,

Ø     Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, ticari ilişkimiz süresince iletişimin sağlanması, bu kapsamda bizimle temasa geçen çalışan ve temsilcilerinizin iletişim bilgilerinin işlenmesi,

Ø     Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,

Ø     Kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyonlarının güvenliğinin ve etkinliğinin temini,

 

4.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

5.     Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurt içinde aşağıda belirlenen alıcı gruplarına aktarılabilir:

 

Ø     iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,

Ø     depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle,

Ø     hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,

Ø     yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,

Ø     olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

 

 

 

6.     Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

 

(a)     Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b)     Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c)     Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d)     Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e)     Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f)     Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g)     Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h)     İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i)     Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi  : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bölge, Rafet Tavaslıoğlı Caddesi, No.5, Gürlek, Honaz / DENİZLİ

E- posta adresi : kvkk@gorenler.com

Kep adresi  : gorenlertekstil@hs01.kep.tr